Warning: include(google_ana_mseh.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\ms_eh\index.php on line 47

Warning: include(): Failed opening 'google_ana_mseh.php' for inclusion (include_path='C:\xampp\php\PEAR') in C:\xampp\htdocs\ms_eh\index.php on line 47
kru@kru.ac.th 034-534059-60

อว.ส่วนหน้า
ประจำ จ.กาญจนบุรี

ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดด้วยอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)

VDO กิจกรรม อว.ส่วนหน้า VDO กิจกรรม U2T

อว. ส่วนหน้า คืออะไร ??

อว.ส่วนหน้า คือ หน่วยงานบูรณาการงานด้าน อววน. สู่การแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ อันจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเป็นสำคัญ

ฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากร

คือ ฐานข้อมูลที่ประชาชนหรือผู้รับบริการ สามารถทำการสืบค้นข้อมูลที่สนใจ และามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับคำปรึกษาจากทางหน่วยงานได้

การขอรับคำปรึกษา

โดยประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มเพื่อขอรับบริการให้คำปรึกษา อว.ส่วนหน้า จังหวัดกาญจนบุรี และสามารถติดตามผลผ่านระบบสารสนเทศได้

การติดตามผลการขอรับคำปรึกษา

ผู้รับบริการสามารถไปยังระบบสารสนเทศและเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามผลการให้บริการ

อว. ส่วนหน้า

อว.ส่วนหน้า จะเป็นหน่วยงานประสานงานระหว่างจังหวัดกับมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และนำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ เข้าไปดูแล กวดขัน ตรวจเยี่ยมในระดับตำบล อำเภอ จะต้องรู้ข้อมูลจังหวัดในเบื้องลึก คิดตามยุทธศาสตร์จังหวัดพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรม และผสานเชื่อมโยงโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล” ให้เข้ากับนโยบาย “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน”

แนวทางการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน


1. อว.ส่วนหน้า จะเป็น CDO (Chief Development Officer) ของจังหวัด โดยเน้นคณะทำงานระดับจังหวัดที่มีสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยขับเคลื่อน
2. การดำเนินงานต้องตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่
3. กำหนดเป้าหมายเป็นภาพใหญ่ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคโดยเชื่อมโยงโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล” มุ่งเน้นระดับฐานรากเพื่อสร้างรากแก้วที่แข็งแรงให้ประเทศชาติ
4. มุ่งเน้นการสร้างคน เพื่อเป็นกำลังของ อว. หรือ "อาสาสมัคร อว."


หน้าที่สำคัญในการผลักดันภารกิจใน 4 ด้าน คือ

คณะกรรมการ

ที่ปรึกษา
มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป ตามแผน กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

โทรศัพท์ : 0–3451–1020
โทรสาร : 0-3451-3255

ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัราชภัฏกาญจนบุรี

โทรศัพท์ : 086-6270994
E-mail : photjanee@kru.ac.th , phot_it49@hotmail.com

ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

โทรศัพท์ : 0-3451-3230
โทรสาร : 0-3451-3230

ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

โทรศัพท์ : 0-3451-1561
โทรสาร : 0-3451-1561

นายชำนาญ ชื่นตา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

โทรศัพท์ : 0-3451-3230
โทรสาร : 0-3451-3230

นายสมหวัง บุญระยอง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

โทรศัพท์ : 0-3451-1561
โทรสาร : 0-3451-1561

คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกรรมการฝ่ายบริหารจัดการโครงการ
มีหน้าที่ วางแผนงาน ดำเนินงาน กำกับติดตาม ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

ผศ.ดร.ขวัญนรี กล้าปราบโจร

ประธานคณะทำงาน

โทรศัพท์ : 096-8816754
E-mail : kwannaree2992@hotmail.com

ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

โทรศัพท์ : 034-585058
E-mail : sirisak.soo@mahidol.ac.th

นายวิเชียร เจนตระกูลโรจน์

ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี

โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -

นางปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์

ประธานสภาอุตสาหกรรมกาญจนบุรี

โทรศัพท์ : 08-9836-3076
E-mail : amornchai_kmc512800@hotmail.com , pranpiya_kmc@hotmail.com

นางสาววรันฐิยา ไชยลา

ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โทรศัพท์ : 034534059-60 ต่อ 314
E-mail : Krubi_50@hotmail.com

ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์

เลขานุการคณะทำงาน

โทรศัพท์ : 096-8793951
E-mail : a.jarayut@kru.ac.th

นางสาวนุชษรา ติเยาว์

ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

โทรศัพท์ : 034-534059-60 ต่อ 138 , 081-2961449
E-mail : nan.nutsara@kru.ac.th

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อาคาร 9 ชั้น 1
70 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี 71190
Phone: 034-534059-60 , Fax: 034-534057
Email: kru@kru.ac.th

Refrensi artikel:
Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Rtp Slot Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Rtp Slot Rtp Slot Rtp Slot Rtp Slot Rtp Slot Rtp Slot