Warning: include(google_ana_mseh.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\ms_eh\index.php on line 47

Warning: include(): Failed opening 'google_ana_mseh.php' for inclusion (include_path='C:\xampp\php\PEAR') in C:\xampp\htdocs\ms_eh\index.php on line 47
kru@kru.ac.th 034-534059-60

อว.ส่วนหน้า
ประจำ จ.กาญจนบุรี

ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดด้วยอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)

VDO กิจกรรม อว.ส่วนหน้า VDO กิจกรรม U2T

อว. ส่วนหน้า คืออะไร ??

อว.ส่วนหน้า คือ หน่วยงานบูรณาการงานด้าน อววน. สู่การแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ อันจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเป็นสำคัญ

ฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากร

คือ ฐานข้อมูลที่ประชาชนหรือผู้รับบริการ สามารถทำการสืบค้นข้อมูลที่สนใจ และามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับคำปรึกษาจากทางหน่วยงานได้

การขอรับคำปรึกษา

โดยประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มเพื่อขอรับบริการให้คำปรึกษา อว.ส่วนหน้า จังหวัดกาญจนบุรี และสามารถติดตามผลผ่านระบบสารสนเทศได้

การติดตามผลการขอรับคำปรึกษา

ผู้รับบริการสามารถไปยังระบบสารสนเทศและเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามผลการให้บริการ

อว. ส่วนหน้า

อว.ส่วนหน้า จะเป็นหน่วยงานประสานงานระหว่างจังหวัดกับมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และนำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ เข้าไปดูแล กวดขัน ตรวจเยี่ยมในระดับตำบล อำเภอ จะต้องรู้ข้อมูลจังหวัดในเบื้องลึก คิดตามยุทธศาสตร์จังหวัดพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรม และผสานเชื่อมโยงโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล” ให้เข้ากับนโยบาย “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน”

แนวทางการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน


1. อว.ส่วนหน้า จะเป็น CDO (Chief Development Officer) ของจังหวัด โดยเน้นคณะทำงานระดับจังหวัดที่มีสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยขับเคลื่อน
2. การดำเนินงานต้องตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่
3. กำหนดเป้าหมายเป็นภาพใหญ่ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคโดยเชื่อมโยงโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล” มุ่งเน้นระดับฐานรากเพื่อสร้างรากแก้วที่แข็งแรงให้ประเทศชาติ
4. มุ่งเน้นการสร้างคน เพื่อเป็นกำลังของ อว. หรือ "อาสาสมัคร อว."


หน้าที่สำคัญในการผลักดันภารกิจใน 4 ด้าน คือ

คณะกรรมการ

ที่ปรึกษา
มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป ตามแผน กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

โทรศัพท์ : 0–3451–1020
โทรสาร : 0-3451-3255

ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัราชภัฏกาญจนบุรี

โทรศัพท์ : 086-6270994
E-mail : photjanee@kru.ac.th , phot_it49@hotmail.com

ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

โทรศัพท์ : 0-3451-3230
โทรสาร : 0-3451-3230

ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

โทรศัพท์ : 0-3451-1561
โทรสาร : 0-3451-1561

นายชำนาญ ชื่นตา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

โทรศัพท์ : 0-3451-3230
โทรสาร : 0-3451-3230

นายสมหวัง บุญระยอง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

โทรศัพท์ : 0-3451-1561
โทรสาร : 0-3451-1561

คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกรรมการฝ่ายบริหารจัดการโครงการ
มีหน้าที่ วางแผนงาน ดำเนินงาน กำกับติดตาม ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

ผศ.ดร.ขวัญนรี กล้าปราบโจร

ประธานคณะทำงาน

โทรศัพท์ : 096-8816754
E-mail : kwannaree2992@hotmail.com

ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

โทรศัพท์ : 034-585058
E-mail : sirisak.soo@mahidol.ac.th

นายวิเชียร เจนตระกูลโรจน์

ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี

โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -

นางปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์

ประธานสภาอุตสาหกรรมกาญจนบุรี

โทรศัพท์ : 08-9836-3076
E-mail : amornchai_kmc512800@hotmail.com , pranpiya_kmc@hotmail.com

นางสาววรันฐิยา ไชยลา

ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โทรศัพท์ : 034534059-60 ต่อ 314
E-mail : Krubi_50@hotmail.com

ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์

เลขานุการคณะทำงาน

โทรศัพท์ : 096-8793951
E-mail : a.jarayut@kru.ac.th

นางสาวนุชษรา ติเยาว์

ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

โทรศัพท์ : 034-534059-60 ต่อ 138 , 081-2961449
E-mail : nan.nutsara@kru.ac.th

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อาคาร 9 ชั้น 1
70 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี 71190
Phone: 034-534059-60 , Fax: 034-534057
Email: kru@kru.ac.th